Chief Executive’s Welcome Message

 

David Leahy - 00

Teachtaireacht Fáilte
Welcome Message

Is cúis áthais dom fáilte a chur romhat chuig suíomh gréasáin Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin (GRETB), a thugann léargas ar an raon leathan clár oideachais agus seirbhísí a chuirimid ar fáil.

Léiríonn an raon eolais agus gníomhaíochtaí atá aibhsithe ar an suíomh gréasáin seo scála agus leithne ár mBord nua Oideachais agus Oiliúna. Tá bord de 21 chomhalta againn, ar a bhfuil cúram maoirseachta na seirbhíse a chuireann isteach is amach le 1,500 ball foirne ar fáil do bhreis is 20,000 foghlaimeoir, le buiséad bliantúil de 100 milliún euro beagnach.

Féachann Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin (GRETB) le deiseanna oideachais agus rath ár bhfoghlaimeoirí uile a fheabhsú, agus aithnímid gur féidir le taithí dearfach oideachais tionchar a imirt orthu chun iad a chumasú tuilleadh agus a bhunathrú chun feabhais.

Mar chomhlacht poiblí, tá Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin (BOOG&RC) ag feidhmiú faoi fhorálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Tá BOOG&RC lántiomanta do chur i bhfeidhm ghealltanais Scéim Teanga an Bhoird 2015-2018.

I am pleased to welcome you to Galway and Roscommon Education and Training Board website which highlights the wide range of educational programmes and services which we provide.

The range of information and activities captured on this website gives an indication of the scale and breadth of our new Education and Training Board. We have a board of twenty-one members which has oversight over the service provided by approximately 1,500 staff, to over 20,000 learners, with an annual budget of almost 100 million euro.

GRETB works to enhance the educational opportunities and success of each of our learners, remaining ever cognizant of the empowering and transformative effect that a positive educational experience can have on our learners.

As a public body, GRETB is subject to the provisions of Official Languages Act, 2003 (Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003). GRETB is fully committed to implementing the commitments entered into in its Language Scheme/Scéim Teanga 2015-2018.

Le gach dea-ghuí, Daibhéid Ó Laocha, Príomhfheidhmeannach.

David Leahy, CE GRETB

 

Share